Όροι Μεταφοράς

Γενικοί Όροι Μεταφοράς Αγαθών & Εμπορευμάτων (Φακέλους, Δέματα, Αντικείμενα)

Επιπρόσθετα από τους Νόμους και Κανονισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ισχύουν και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω αναφορικά με τη μεταφορά, παράδοση ή/και παραλαβή φακέλων,δεμάτων & αντικειμένων μεταξύ του αποστολέα και της A.D.S TRANSPORTS (Athens, Direct, Services) η οποία στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ‘Η Εταιρεία’.
Ο αποστολέας αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Εταιρείας για τον ίδιο και εκ μέρους οποιουδήποτε εμπλεκόμενου τρίτου μέρους, και επίσης αποδέχεται ότι δεν έχει κανένα νομικό ή άλλο συμφέρον αναφορικά με το περιεχόμενο του δέματος που χειρίζεται η Εταιρεία ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα.

Γενικοί Όροι

Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί να μεταφέρει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα: δέματα που ζυγίζουν πέραν των 50 κιλών, δέματα με υγρό περιεχόμενο ή υγροποιήσιμη ουσία σε ακατάλληλη συσκευασία ή οποιοδήποτε άλλο δέμα που η Εταιρεία θεωρεί επικίνδυνο, παράνομο ή μη ασφαλές για μεταφορά σύμφωνα και προς συμμόρφωση με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εάν το θεωρεί απαραίτητο, να ανοίξει οποιοδήποτε δέμα ή φάκελο όταν αυτό βρίσκεται στην κατοχή της.
Εάν το τέλος μεταφοράς μιας αποστολής δεν καταβληθεί από τον παραλήπτη σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα, για οποιοδήποτε λόγο, το δέμα θα επιστραφεί και ο αποστολέας είναι υπόχρεος να καταβάλει στην Εταιρεία το πλήρες κόστος και των δύο συναλλαγών.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στην οποία θα υποστεί το δέμα ή ο φάκελος λόγω ακατάλληλης συσκευασίας από πλευράς του αποστολέα.
Αντικείμενα τα οποία δεν ζητούνται από τον παραλήπτη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών θα επιστρέφονται στον αποστολέα και το κόστος θα καλύπτεται πλήρως από τον αποστολέα.
Όλες οι φορτωτικές που αφορούν αποστολές πολύτιμων αντικειμένων θα φυλάσσονται από την Εταιρεία για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.
Όλα τα άλλα είδη φορτωτικών που αφορούν αποστολές αντικειμένων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύτιμων αντικειμένων θα φυλάσσονται από την Εταιρεία για περίοδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Πολύτιμα Αντικείμενα

Όλα τα πολύτιμα αντικείμενα (μετρητά, επιταγές, κοσμήματα, διαβατήρια, κ.τ.λ.) πρέπει να δηλώνονται στην Εταιρεία πριν από την έκδοση της φορτωτικής, ώστε να αποστέλλονται σύμφωνα με την ορθή και εξειδικευμένη διαδικασία που ορίζεται από την Εταιρεία για τέτοια αντικείμενα.
Εάν το περιεχόμενο μιας αποστολής είναι μετρητά, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρήσει και να καταμετρήσει το ποσό πριν από την αποστολή.
Εάν το περιεχόμενο μιας αποστολής δεν είναι μετρητά, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όπως αναγραφεί η αξία του περιεχομένου στη φορτωτική πριν από την αποστολή.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά σε πολύτιμα αντικείμενα που δεν έχουν δηλωθεί στην Εταιρεία πριν από την αποστολή.
Τα πολύτιμα αντικείμενα θα μπορούν να αποστέλλονται μόνο όταν συνοδεύονται από πλήρη στοιχεία του παραλήπτη.
Ο παραλήπτης πολύτιμων αντικειμένων πρέπει να προσκομίσει νόμιμη ταυτότητα και να υπογράψει για να μπορέσει να λάβει το δέμα ή το φάκελο από την Εταιρεία.
Σε περίπτωση που ο αποστολέας δεν συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους πιο πάνω όρους ή προϋποθέσεις, η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του αντικειμένου.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει ή/και μεταφέρει οποιοδήποτε πολύτιμο αντικείμενο.
Εάν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο πάνω για την παραλαβή ή/και μεταφορά πολύτιμου αντικειμένου, σε περίπτωση τυχόν απώλειας ή ζημιάς στο εν λόγω αντικείμενο, η Εταιρεία θα φέρει πλήρη ευθύνη για την καταβολή εξ’ολοκλήρου της εύλογης αξίας του.

Γενική Ευθύνη της Εταιρείας

H Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απωλεσθέντα ή κατεστραμμένα αντικείμενα και σε μια τέτοια περίπτωση θα καταβάλλει μόνο τα τέλη αποστολής που πληρώθηκαν.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που δυνατόν να προκύψουν κατά τη μεταφορά ή/και παράδοση οποιουδήποτε δέματος ή φακέλου.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για απώλεια ή ζημιά αντικειμένου που βρίσκεται στην κατοχή της που δυνατόν να προκληθεί για οποιοδήποτε λόγο πέρα από αυτούς που περιλαμβάνονται ή περιγράφονται στους όρους που αφορούν την ευθύνη της Εταιρείας και που καθορίζονται στο παρόν ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό της.

Όροι και Προϋποθέσεις Αποστολής Ειδικών Αντικειμένων

Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν ισχύουν και για αυτά τα αντικείμενα.
Για την αποστολή αντικειμένων με ειδικές απαιτήσεις (αναλώσιμα εμπορεύματα, φάρμακα, κ.τ.λ.), ο αποστολέας φέρει ευθύνη να ενημερώσει τον παραλήπτη για άμεση συλλογή κατά την άφιξη στον προορισμό τους.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά, απώλεια ή καθυστέρηση στη μεταφορά ή/και παράδοση αυτών των ειδικών αντικειμένων.

Απαιτήσεις

Όλες οι απαιτήσεις αναφορικά με απωλεσθέντα ή κατεστραμμένα αντικείμενα πρέπει να παραδίδονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Ηλιούπολη (Γρ. Ξενόπουλου 44-46) κατά τις ώρες εργασίας, γραπτώς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποστολή. Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της φορτωτικής που αφορά την αποστολή του αντικειμένου, δεόντως υπογραμμένη επιστολή στην οποία να περιγράφεται η φύση της απαίτησης, και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για να υποστηρίξουν την απαίτηση.

Γενικοί όροι διαμεταφοράς εμπορευμάτων
Aρθρο 1: Ισχύς Γενικών Όρων.

α) Οι παρόντες Γενικοί Όροι ισχύουν στις συναλλαγές με εμπόρους για όλες τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται με την επιμέλεια της μεταφοράς.
β) Οι Γενικοί Όροι υπερισχύουν τυχόν διαφορετικών τοπικών εμπορικών εθίμων και συναλλακτικών ηθών, καθώς και διαφορετικών νομοθετικών διατάξεων και διατάξεων διεθνών συμβάσεων, εκτός αν αυτές είναι αναγκαστικού δικαίου.

Aρθρο 2: Σύμβαση Διαμεταφοράς.

α) Ανάθεση διαμεταφοράς είναι η σύμβαση με την οποία ο Διαμεταφορέας αναλαμβάνει έναντι αμοιβής την υποχρέωση έναντι του αποστολέα ή του παραλήπτη των εμπορευμάτων, να μεταφέρει αυτά στον τόπο προορισμού, όχι διενεργώντας τη μεταφορά ο ίδιος προσωπικά, αλλά εξευρίσκοντας το μεταφορέα που θα μεταφέρει αυτά και με τον οποίο αυτός συνάπτει τη σύμβαση μεταφοράς στο δικό του όνομα αλλά για λογαριασμό του αποστολέα ή του παραλήπτη.
β) Ο Διαμεταφορέας δύναται να υπεισέλθει ως μεταφορέας στην εκτέλεση της μεταφοράς.

Aρθρο 3: Εκτέλεση συναφών εργασιών από τον Διαμεταφορέα.

α) O Διαμεταφορέας αναλαμβάνει, μετά από ειδική συμφωνία, εκτός από την επιμέλεια της μεταφοράς και όλες τις παρεπόμενες εργασίες. Ενδεικτικά αναφέρονται η μεταφόρτωση, η αποθήκευση, ο εκτελωνισμός, η ασφάλιση και λοιπές συναφείς εργασίες.
β) Οι Γενικοί Όροι ισχύουν για τις εργασίες του Διαμεταφορέα που συνδέονται μόνο με την επιμέλεια μεταφοράς, εκτός αν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά γραπτώς με τον εντολέα.

Αρθρο 4: Υποχρεώσεις του εντολέα.

α) Η σύναψη της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς από τον Διαμεταφορέα δεσμεύει τον εντολέα.
β) O εντολέας βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις δαπάνες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς.
γ) Ο εντολέας οφείλει να ενεργεί ότι απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης. O Διαμεταφορέας δεν ευθύνεται για συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω της μη ή της καθυστερημένης εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του εντολέα.

Aρθρο 5: Οδηγίες του εντολέα.

Ο Διαμεταφορέας υποχρεούται να ακολουθεί μόνο τις οδηγίες του εντολέα που προκύπτουν από τη σύμβαση επιμέλειας μεταφοράς και περιέχονται σ’ αυτήν. Σε περίπτωση έλλειψης οδηγιών του εντολέα προς τον Διαμεταφορέα αποφασίζει ο τελευταίος σύμφωνα με τη διακριτική του ευχέρεια.
Ο εντολέας ευθύνεται για όλες τις συνέπειες που ενδέχεται να προκύψουν από λανθασμένες ή ανεπαρκείς οδηγίες του.

Αρθρο 6: Υποχρεωτικά στοιχεία της εντολής.

α) Στην εντολή που δίνεται στον Διαμεταφορέα πρέπει να προσδιορίζονται η ακριβής διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, ο τόπος φόρτωσης και παράδοσης, το είδος των εμπορευμάτων, η ποσότητα, το περιεχόμενο των κιβωτίων, οι διαστάσεις τους, το μικτό τους βάρος και κάθε άλλο απαραίτητο στοιχείο που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς. Tην ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε μη πλήρη ή λανθασμένα στοιχεία φέρει ο εντολέας. Αν δεν του έχει δοθεί σχετική γραπτή εντολή, δεν είναι υποχρεωμένος ο Διαμεταφορέας να ελέγξει ή να συμπληρώσει τα στοιχεία αυτά ή άλλες δηλώσεις του εντολέα.
β) O Διαμεταφορέας υποχρεούται να προβεί σε ζύγιση των εμπορευμάτων μόνο εάν υπάρχει γραπτή εντολή.
γ) Ο Διαμεταφορέας αναγράφει στο αποδεικτικό παραλαβής που εκδίδει το περιεχόμενο, την αξία, την ποσότητα, το βάρος ή τη συσκευασία του μεταφερόμενου αγαθού κατά δήλωση του εντολέα.

Αρθρο 7: Μεταφερόμενα εμπορεύματα.

α) Ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να αναλάβει την μεταφορά εμπορευμάτων που μπορεί να προκαλέσουν ζημία σε πρόσωπα, ζώα, άλλα εμπορεύματα ή τα οποία είναι επιρρεπή σε χειροτέρευση ή φθορά, εκτός εάν υπάρχει προηγούμενη γραπτή συμφωνία.
Αν τέτοιου είδους εμπορεύματα έχουν δοθεί στον Διαμεταφορέα χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ο Διαμεταφορέας δικαιούται, αν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, να προβεί στην πώληση αυτών ή ακόμη, σε περίπτωση που επίκειται κίνδυνος, να προχωρήσει στην καταστροφή τους. Ο εντολέας είναι υπεύθυνος, για κάθε ζημία που προέκυψε και φέρει όλα τα σχετικά έξοδα.
β) Αν λόγω λανθασμένων ή ανεπαρκών οδηγιών o Διαμεταφορέας ανέλαβε την επιμέλεια της μεταφοράς εμπορευμάτων τα οποία από τη φύση τους δεν μπορούν να γίνουν δεκτά, ή μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, όπως π.χ. εκρηκτικά, εύφλεκτα, διαβρωτικά, ραδιενεργά στοιχεία ή ουσίες που αναθυμιάζουν, η εντολή πρέπει να θεωρείται άκυρη.
Αν παρ’ όλα αυτά λάβει χώρα η μεταφορά, ο Διαμεταφορέας δεν φέρει ευθύνη για όλες τις ζημίες και τα έξοδα που μπορεί να προκύψουν. Αντίθετα διατηρεί κάθε δικαίωμα να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των άλλων μεταφερόμενων εμπορευμάτων, προσώπων και του περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον εντολέα.

Αρθρο 8: Βάρος απόδειξης.

O Διαμεταφορέας δεν φέρει την ευθύνη για ζημίες, οι οποίες οφείλονται σε προφορικές εντολές, υποδείξεις ή γνωστοποιήσεις του εντολέα, εκτός αν επιβεβαιώθηκαν γραπτώς από αυτόν.

Αρθρο 9: Διεύθυνση του εντολέα.

Ο εντολέας έχει υποχρέωση να δηλώσει στον Διαμεταφορέα την διεύθυνσή του ή την αλλαγή διεύθυνσης χωρίς καθυστέρηση.
Σε αντίθετη περίπτωση ισχύει η τελευταία διεύθυνση που δόθηκε στον Διαμεταφορέα. Ο Διαμεταφορέας δεν ευθύνεται για ζημίες που οφείλονται αν τυχόν δόθηκε λανθασμένη διεύθυνση από τον εντολέα ή σε ανεπαρκή ή ελλειπή ενημέρωση σχετικά με την αλλαγή διεύθυνσης του εντολέα.

Αρθρο 10: Αποστολή εγγράφων.

α) Ο Διαμεταφορέας δεν υποχρεούται να αποστέλλει τις επιστολές συστημένες ή να ασφαλίζει τη μεταφορά εγγράφων, εκτός εάν υπάρχει γραπτή εντολή.
β) O Διαμεταφορέας δεν είναι υποχρεωμένος να ελέγχει τη γνησιότητα των υπογραφών σε δηλώσεις που αφορούν τα μεταφερόμενα αντικείμενα ή σε άλλα γραπτά κείμενα ή να ελέγχει την αρμοδιότητα προς υπογραφή των υπογραφόντων, εκτός εάν έχει συμφωνηθεί γραπτώς κάτι άλλο.

Αρθρο 11: Aνάκληση εντολής.

Ο εντολέας έχει δικαίωμα να ανακαλέσει την εντολή οποτεδήποτε, εκτός και αν ο Διαμεταφορέας δεσμεύθηκε με τρίτους για την εκτέλεση της σύμβασης επιμέλειας μεταφοράς. Στην περίπτωση αυτή, ο εντολέας βαρύνεται με όλα τα έξοδα και τις δημιουργηθείσες δαπάνες καθώς και με οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία που μπορεί να προκύψει από την ανάκληση της εντολής.

Aρθρο 12: Ομαδική μεταφορά εμπορευμάτων.

Ο Διαμεταφορέας δικαιούται να αναλάβει την επιμέλεια μεταφοράς των εμπορευμάτων με το σύστημα GROUPAGE, δηλαδή ομαδικά με άλλα εμπορεύματα, τα οποία ανήκουν σε περισσότερους εντολείς, εφόσον δεν συμφωνήθηκε γραπτώς το αντίθετο.

Αρθρο 13: Εκχώρηση απαιτήσεων.

H εκχώρηση των απαιτήσεων του εντολέα κατά του Διαμεταφορέα σε τρίτους καθώς και η έγερση αξιώσεων κατά του Διαμεταφορέα στο όνομα ή για λογαριασμό ενός τρίτου είναι δυνατή μόνο αν θεμελιώνονται δικαιώματα κατά του Διαμεταφορέα στα πλαίσια των παρόντων Γενικών όρων και όχι άλλων που τυχόν προκύπτουν από ιδιαίτερες συμφωνίες από τη σύμβαση.

Aρθρο 14: Ειδικές ρυθμίσεις για μεταφορές από και σε λιμάνι.
Γενικοί όροι αποθήκευσης
Άρθρο 1: Αποθήκευση σε ιδιωτικές ή ξένες αποθήκες.

α) H αποθήκευση γίνεται κατ’ εκλογή του αποθηκευτή στις δικές του ή ξένες αποθήκες (ιδιωτικές ή δημόσιες). Αν αποθηκεύσει ο αποθηκευτής σε ξένη αποθήκη, οφείλει να γνωστοποιήσει γραπτώς τον τόπο και το όνομα του ξένου αποθηκευτή στον αποθέτη ή εάν έχει εκδοθεί αποδεικτικό παραλαβής των αποθηκευμένων εμπορευμάτων, να σημειωθεί πάνω σ’ αυτό. Δεν επιτρέπεται μονομερώς εκ μέρους του αποθηκευτή μεταβολή του τόπου αποθηκεύσεως των εμπορευμάτων εκτός αν τούτο επιβάλλεται από τις περιστάσεις ή εξασφαλίζεται καλύτερα η φύλαξή τους.
β) Αν έχει αποθηκεύσει ο αποθηκευτής τα εμπορεύματα σε ξένη αποθήκη ισχύουν για τη σχέση μεταξύ αυτού και του εντολέα του οι ίδιοι όροι, οι οποίοι ισχύουν μεταξύ αυτού και του ξένου αποθηκευτή. Ο αποθηκευτής οφείλει να αποστείλει τους όρους της αποθήκευσης στον εντολέα, εάν του ζητηθούν.
γ) Ο αποθέτης έχει το δικαίωμα να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους. Ενστάσεις του αποθέτη κατά της τοποθέτησης ή κατά της εκλογής του χώρου θα πρέπει να γίνονται άμεσα. Ο αποθέτης, σε περίπτωση που δεν ασκήσει το δικαίωμά του να επιθεωρήσει τους αποθηκευτικούς χώρους, παραιτείται των ενστάσεών του κατά του είδους και του τρόπου της αποθήκευσης, εάν η επιλογή των αποθηκευτικών χώρων και η τοποθέτηση έγιναν με τη φροντίδα ενός μέσου αποθηκευτή.

Άρθρο 2: Είσοδος στην αποθήκη.

Kάθε έλεγχος ή δειγματοληψία των εμπορευμάτων που πρέπει να λάβει χώρα κατά τη διάρκεια που αυτά είναι αποθηκευμένα, πρέπει να έχει προηγουμένως συμφωνηθεί και να εκτελεστεί μόνο με συνοδεία του αποθηκευτή ή υπαλλήλου του στον οποίο έδωσε ανάλογη εντολή.

Άρθρο 3: Yποχρεώσεις – ευθύνη του αποθέτη.

α) Η σύναψη της σύμβασης αποθήκευσης γίνεται από τον κύριο των εμπορευμάτων ή από εξουσιοδοτημένο για το λόγο αυτό πρόσωπο.
β) Τα εμπορεύματα προς αποθήκευση πρέπει να είναι επαρκώς και κατάλληλα συσκευασμένα και σε τέτοια κατάσταση ώστε να μην προκαλέσουν ζημιά σε πρόσωπα ή άλλα εμπορεύματα είτε από εξάπλωση υγρασίας, προσβολή από έντομα (κατακλυσμός), διαρροή ή διαφυγή αναθυμιάσεων.
γ) Εμπορεύματα νωπά, ευπαθή, εύφλεκτα, διαβρωτικά ή/και επικίνδυνα θα αποθηκεύονται σε αποθήκη ειδικών προδιαγραφών η οποία θα βρίσκεται σε ξεχωριστό αποθηκευτικό χώρο και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει προηγούμενη γραπτή συμφωνία.
Αν τέτοιου είδους εμπορεύματα έχουν δοθεί στον αποθηκευτή χωρίς προηγούμενη συμφωνία, ο αποθηκευτής δικαιούται, αν αυτό απαιτείται από τις περιστάσεις, να προβεί στην πώληση αυτών ή ακόμη, σε περίπτωση που επίκειται κίνδυνος να προχωρήσει στην καταστροφή τους.
Ο αποθέτης είναι υπεύθυνος, για κάθε ζημία που προέκυψε και φέρει όλα τα σχετικά έξοδα.
δ) Ο αποθέτης υποχρεούται να δηλώσει με ακρίβεια το είδος, την ποσότητα, τη συσκευασία, το περιεχόμενο και την αξία των εμπορευμάτων. Την ευθύνη για ζημίες που οφείλονται σε μη πλήρη ή λανθασμένα στοιχεία φέρει ο αποθέτης.
Eπίσης ο αποθέτης υποχρεούται να ενημερώσει τις φορολογικές αρχές για τον τόπο αποθήκευσης και το όνομα ή την επωνυμία του αποθηκευτή.
ε) Ο αποθέτης υποχρεούται να ενημερώσει τον αποθηκευτή εγγράφως για οποιαδήποτε “ειδική” προφύλαξη που θα ήταν αναγκαία για την ασφαλή αποθήκευση των εμπορευμάτων.
στ) O αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζημίες, οι οποίες μπορούν να προκληθούν υπαιτίως από τον ίδιο, τους υπαλλήλους ή τους εντολοδόχους του κατά την είσοδό τους στις αποθήκες, προς το αποθηκευτή, άλλους αποθέτες ή στον ιδιοκτήτη.
ζ) Ο αποθέτης ευθύνεται για όλες τις ζημίες που μπορεί να προκύψουν εξαιτίας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων σε άλλα εμπορεύματα.
Στην περίπτωση αυτή ο αποθηκευτής δικαιούται να λάβει κάθε απαραίτητο μέτρο για την προστασία των άλλων αποθηκευμένων εμπορευμάτων, προσώπων και του περιβάλλοντος, τα δε έξοδα βαρύνουν τον αποθέτη.
η) εάν αναγκαστεί ο αποθηκευτής απρόβλεπτα και χωρίς να φέρει καμία ευθύνη σε εκκένωση της αποθήκης υποχρεούται ο αποθέτης να απομακρύνει αμέσως με δικές του δαπάνες και δική του επιμέλεια τα αγαθά.
Διαφορετικά βαρύνεται με τις δαπάνες για την αποθήκευση σε άλλο χώρο που γίνεται με επιμέλεια του αποθηκευτή.
θ) Ο αποθέτης ευθύνεται για την καταβολή της αμοιβής του αποθηκευτή, ακόμη και αν τα εμπορεύματα καταστράφηκαν άνευ υπαιτιότητας του αποθηκευτή.

Άρθρο 4: Yποχρεώσεις του αποθηκευτή.

α) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να έχει στη διάθεσή του χώρο κατάλληλο για την αποθήκευση των εμπορευμάτων.
β) Υποχρέωση του αποθηκευτή για ασφάλεια ή φύλαξη των αποθηκευτικών χώρων υπάρχει μόνο εάν πρόκειται για δικούς του ή μισθωμένους από αυτόν χώρους και μόνο αν τούτο επιβάλλεται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη ή αξιωθεί από τον αποθέτη.
γ) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να ασκεί προσωπικά ή μέσω των προς τούτο εντεταλμένων οργάνων την επίβλεψη για την διατήρηση της υλικής υποστάσεως των εμπορευμάτων.
δ) Ο αποθηκευτής υποχρεούται να ειδοποιήσει πάραυτα τον αποθέτη σε περίπτωση που η υλική ή και νομική υπόσταση των εμπορευμάτων διατρέχει κίνδυνο.

Άρθρο 5: Συμφωνητικό αποθήκευσης.

Ο αποθηκευτής στο συμφωνητικό αποθήκευσης που εκδίδει πρέπει να αναγράφει:
α) Το όνομα και το επώνυμο ή την εταιρική επωνυμία, το επάγγελμα και τη διεύθυνση του αποθέτη.
β) Το είδος, την ποσότητα, τη συσκευασία, το περιεχόμενο και την αξία των εμπορευμάτων, όπως αυτά έχουν δηλωθεί από τον αποθέτη.
γ) Τη διάρκεια της αποθήκευσης.
δ) Αν τα προς αποθήκευση εμπορεύματα είναι ασφαλισμένα ή όχι, κατά ποίου κινδύνου, τη διάρκεια της ασφαλίσεως και το ύψος των καταβληθέντων ασφαλίστρων.
ε) Κάθε άλλη ένδειξη που αφορά τον χώρο, τον τρόπο ή τις τυχόν ειδικές συμφωνίες της αποθήκευσης.
Μερική ανάληψη των αποθηκευμένων εμπορευμάτων είναι δυνατή μόνο κατόπιν ειδικής σημείωσης στο συμφωνητικό αποθήκευσης.

Άρθρο 6: Tόπος και χρόνος απόδοσης των αποθηκευμένων.

α) Αν δεν ορίσθηκε διαφορετικά τα εμπορεύματα αποδίδονται στον αποθέτη στον τόπο φυλάξεως αυτών.
β) Ο αποθέτης δικαιούται να ζητήσει την απόδοση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων πριν από τον καθορισμένο χρόνο διάρκειας της σύμβασης αποθήκευσης, μετά από έγγραφη γνωστοποίηση τουλάχιστον 15 ημερών. Σε περίπτωση ευπαθών εμπορευμάτων η γνωστοποίηση μπορεί να γίνει εντός 5 ημερών.
Ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση απόδοσης των αποθηκευμένων εμπορευμάτων πριν τον καθαρισμένο χρόνο, η αμοιβή του αποθηκευτή θα καταβάλλεται ολόκληρη και δεν θα επέρχεται ανάλογη μείωση.

Άρθρο 7: Αμοιβές – Δικαίωμα παρακράτησης εμπορευμάτων.

α) Το ύψος της αμοιβής του αποθηκευτή καθορίζεται με συμφωνία των μερών.
β) Εκτός από ρητή αντίθετη συμφωνία η αμοιβή και τα έξοδα αποθήκευσης προπληρώνονται με την παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθηκευτή.
γ) Τα τιμολόγια του αποθηκευτή εξοφλούνται σε μετρητά.
Ο εντολέας αποθέτης γίνεται υπερήμερος το αργότερο 15 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη εξώδικη ειδοποίηση ή άλλη προϋπόθεση, εκτός εάν επέρχεται νωρίτερα σύμφωνα με το νόμο. Σε περίπτωση υπερημερίας του εντολέα αποθέτη ο αποθηκευτής δικαιούται τόκους υπερημερίας.
δ) Ο αποθηκευτής έχει για κάθε ληξιπρόθεσμη απαίτησή του δικαίωμα παρακράτησης στα εμπορεύματα του αποθέτη.

Άρθρο 8: Καταγγελία της σύμβασης αποθήκευσης.

Tα μέρη δικαιούνται, αν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, να καταγγείλουν τη σύμβαση αποθήκευσης οποτεδήποτε, με συστημένη επιστολή που πρέπει να αποσταλεί 30 ημέρες πριν.
Kαταγγελία χωρίς την τήρηση προθεσμίας είναι δυνατή εκ μέρους του αποθηκευτή, σε περίπτωση πιθανής ζημίας σε άλλα αποθηκευμένα εμπορεύματα εξαιτίας των προαναφερομένων εμπορευμάτων.

Άρθρο 9: Eυθύνη αποθηκευτή.

Ο αποθηκευτής ευθύνεται για κάθε ζημία που οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια του ίδιου ή των προστιθέντων του.

Άρθρο 10: Απαλλαγές – Εξαιρέσεις.

Η ευθύνη του αποθηκευτή αποκλείεται:
α) Για ζημίες που μπορούν να αποδοθούν σε υπαιτιότητα του αποθέτη ή των εντεταλμένων του.
β) Για ζημίες που προξενούνται από ανεπάρκεια ή ακαταλληλότητα της συσκευασίας των αποθηκευμένων εμπορευμάτων.
γ) Για ζημίες που προξενούνται από ίδιο ελάττωμα ή τη φύση των αποθηκευμένων εμπορευμάτων.
δ) Για ζημίες λόγω της αποθήκευσης των εμπορευμάτων σε εξωτερικό χώρο, αν μια τέτοια αποθήκευση είχε συμφωνηθεί ή αν μία άλλη ήταν ανέφικτη λόγω του είδους των εμπορευμάτων ή λόγω των περιστάσεων.
ε) Για ζημίες που έλαβαν χώρα εντός αποθηκών λιμένων, τελωνείων ή άλλων δημοσίων αποθηκών.
στ) Για ζημίες που προξενούνται από απεργούς, εργαζομένους που αντιμετωπίζουν ανταπεργία ή πρόσωπα που συμμετέχουν σε οχλαγωγίες, εργατικές ή πολιτικές ταραχές και από τρομοκρατικές ενέργειες.
ζ) Για ζημίες οι οποίες οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια του αποθηκευτή ή των προστιθέντων του.

Άρθρο 11: Παύση της ευθύνης του αποθηκευτή.

Η ευθύνη του αποθηκευτή παύει με την πραγματική και ανεπιφύλακτη παραλαβή των εμπορευμάτων από τον αποθέτη.

Άρθρο 12: Άμεση γραπτή ειδοποίηση επέλευσης της ζημίας.

α) Όλες οι ζημίες πρέπει να γνωστοποιούνται εγγράφως στον αποθηκευτή αμέσως κατά την παράδοση των εμπορευμάτων.
Σε κάθε περίπτωση η γνωστοποίηση της επέλευσης της ζημίας πρέπει να γίνει στον αποθηκευτή σε χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των έξι (6) ημερών.
β) Σε περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω υποχρέωσης τεκμαίρεται ότι η ζημιά έγινε μετά την παραλαβή των εμπορευμάτων.

Άρθρο 13: Δικαιοδοσία – Εφαρμοστέο Δίκαιο.

α) Αρμόδιο δικαστήριο για τις διαφορές που προκύπτουν από την παρούσα σύμβαση ή βρίσκονται σε συνάφεια με αυτή είναι, για όλα τα μέρη, το δικαστήριο της έδρας του αποθηκευτή.
β) Για τις έννομες σχέσεις μεταξύ του αποθηκευτή και του αποθέτη ή των διαδόχων τους ισχύει το ελληνικό δίκαιο.