Γενικοί Όροι Μεταφοράς Αγαθών & Εμπορευμάτων (Φακέλους, Δέματα, Αντικείμενα)

Επιπρόσθετα από τους Νόμους και Κανονισμούς της Ελληνικής Δημοκρατίας θα ισχύουν και όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο κάτω αναφορικά με τη μεταφορά, παράδοση ή/και παραλαβή φακέλων,δεμάτων & αντικειμένων μεταξύ του αποστολέα και της A.D.S TRANSPORTS (Athens, Direct, Services) η οποία στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ‘Η Εταιρεία’.
Ο αποστολέας αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις της Εταιρείας για τον ίδιο και εκ μέρους οποιουδήποτε εμπλεκόμενου τρίτου μέρους, και επίσης αποδέχεται ότι δεν έχει κανένα νομικό ή άλλο συμφέρον αναφορικά με το περιεχόμενο του δέματος που χειρίζεται η Εταιρεία ενεργώντας σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα.

Γενικοί Όροι
Η Εταιρεία δύναται να αρνηθεί να μεταφέρει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντικείμενα: δέματα που ζυγίζουν πέραν των 50 κιλών, δέματα με υγρό περιεχόμενο ή υγροποιήσιμη ουσία σε ακατάλληλη συσκευασία ή οποιοδήποτε άλλο δέμα που η Εταιρεία θεωρεί επικίνδυνο, παράνομο ή μη ασφαλές για μεταφορά σύμφωνα και προς συμμόρφωση με τους νόμους της Ελληνικής Δημοκρατίας.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα, εάν το θεωρεί απαραίτητο, να ανοίξει οποιοδήποτε δέμα ή φάκελο όταν αυτό βρίσκεται στην κατοχή της.
Εάν το τέλος μεταφοράς μιας αποστολής δεν καταβληθεί από τον παραλήπτη σύμφωνα με τις οδηγίες του αποστολέα, για οποιοδήποτε λόγο, το δέμα θα επιστραφεί και ο αποστολέας είναι υπόχρεος να καταβάλει στην Εταιρεία το πλήρες κόστος και των δύο συναλλαγών.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά στην οποία θα υποστεί το δέμα ή ο φάκελος λόγω ακατάλληλης συσκευασίας από πλευράς του αποστολέα.
Αντικείμενα τα οποία δεν ζητούνται από τον παραλήπτη εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών θα επιστρέφονται στον αποστολέα και το κόστος θα καλύπτεται πλήρως από τον αποστολέα.
Όλες οι φορτωτικές που αφορούν αποστολές πολύτιμων αντικειμένων θα φυλάσσονται από την Εταιρεία για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης.
Όλα τα άλλα είδη φορτωτικών που αφορούν αποστολές αντικειμένων που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία των πολύτιμων αντικειμένων θα φυλάσσονται από την Εταιρεία για περίοδο τριών (3) μηνών από την ημερομηνία έκδοσής τους.

Πολύτιμα Αντικείμενα
Όλα τα πολύτιμα αντικείμενα (μετρητά, επιταγές, κοσμήματα, διαβατήρια, κ.τ.λ.) πρέπει να δηλώνονται στην Εταιρεία πριν από την έκδοση της φορτωτικής, ώστε να αποστέλλονται σύμφωνα με την ορθή και εξειδικευμένη διαδικασία που ορίζεται από την Εταιρεία για τέτοια αντικείμενα.
Εάν το περιεχόμενο μιας αποστολής είναι μετρητά, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να επιθεωρήσει και να καταμετρήσει το ποσό πριν από την αποστολή.
Εάν το περιεχόμενο μιας αποστολής δεν είναι μετρητά, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει όπως αναγραφεί η αξία του περιεχομένου στη φορτωτική πριν από την αποστολή.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απώλεια ή ζημιά σε πολύτιμα αντικείμενα που δεν έχουν δηλωθεί στην Εταιρεία πριν από την αποστολή.
Τα πολύτιμα αντικείμενα θα μπορούν να αποστέλλονται μόνο όταν συνοδεύονται από πλήρη στοιχεία του παραλήπτη.
Ο παραλήπτης πολύτιμων αντικειμένων πρέπει να προσκομίσει νόμιμη ταυτότητα και να υπογράψει για να μπορέσει να λάβει το δέμα ή το φάκελο από την Εταιρεία.
Σε περίπτωση που ο αποστολέας δεν συμμορφωθεί με οποιονδήποτε από τους πιο πάνω όρους ή προϋποθέσεις, η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια του αντικειμένου.
Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί να παραλάβει ή/και μεταφέρει οποιοδήποτε πολύτιμο αντικείμενο.
Εάν έχουν τηρηθεί όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται πιο πάνω για την παραλαβή ή/και μεταφορά πολύτιμου αντικειμένου, σε περίπτωση τυχόν απώλειας ή ζημιάς στο εν λόγω αντικείμενο, η Εταιρεία θα φέρει πλήρη ευθύνη για την καταβολή εξ’ολοκλήρου της εύλογης αξίας του.

Γενική Ευθύνη της Εταιρείας
H Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε απωλεσθέντα ή κατεστραμμένα αντικείμενα και σε μια τέτοια περίπτωση θα καταβάλλει μόνο τα τέλη αποστολής που πληρώθηκαν.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις που δυνατόν να προκύψουν κατά τη μεταφορά ή/και παράδοση οποιουδήποτε δέματος ή φακέλου.
Η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για απώλεια ή ζημιά αντικειμένου που βρίσκεται στην κατοχή της που δυνατόν να προκληθεί για οποιοδήποτε λόγο πέρα από αυτούς που περιλαμβάνονται ή περιγράφονται στους όρους που αφορούν την ευθύνη της Εταιρείας και που καθορίζονται στο παρόν ή για λόγους πέρα από τον έλεγχό της.

Όροι και Προϋποθέσεις Αποστολής Ειδικών Αντικειμένων
Όλοι οι όροι και προϋποθέσεις που καθορίζονται στο παρόν ισχύουν και για αυτά τα αντικείμενα.
Για την αποστολή αντικειμένων με ειδικές απαιτήσεις (αναλώσιμα εμπορεύματα, φάρμακα, κ.τ.λ.), ο αποστολέας φέρει ευθύνη να ενημερώσει τον παραλήπτη για άμεση συλλογή κατά την άφιξη στον προορισμό τους.
Σε κάθε περίπτωση, η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για τυχόν ζημιά, απώλεια ή καθυστέρηση στη μεταφορά ή/και παράδοση αυτών των ειδικών αντικειμένων.

Απαιτήσεις
Όλες οι απαιτήσεις αναφορικά με απωλεσθέντα ή κατεστραμμένα αντικείμενα πρέπει να παραδίδονται στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας στη Ηλιούπολη (Γρ. Ξενόπουλου 44-46) κατά τις ώρες εργασίας, γραπτώς εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την αποστολή. Οι αιτούντες θα πρέπει να προσκομίσουν αντίγραφο της φορτωτικής που αφορά την αποστολή του αντικειμένου, δεόντως υπογραμμένη επιστολή στην οποία να περιγράφεται η φύση της απαίτησης, και οποιοδήποτε άλλο αποδεικτικό στοιχείο που θεωρείται απαραίτητο για να υποστηρίξουν την απαίτηση.